آتلیه نوزاد در شرق تهران

آتلیه نوزاد در شرق تهران

آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه نوزاد در شرق تهران آتلیه بن سای

آتلیه بنسای دو استودیو مجزا جهت عکسبرداری از نوزاد و کودکان دارد و محیط هر یک به دلیل کاربردشان با دیگری متفاوت است.

استودیو نوزاد به دلیل مختص بودن آن برای نوزادان محیط کاملا تمیز و گرم با دمای مناسب برای ارائه خدمات دارد.

مناسب ترین زمان برای عکاسی از نوزادان خود ۶ تا ۱۵ روزگی می باشد به دلیل اینکه نوزاد دارای خواب عمیقی می باشد و حالت پذیری بدن کودک بسیار مناسب جهت عکاسی است , زمانی که نوزاد بدنش نرم باشد انعطاف بیشتری دارد و عکاس راحت تر میتواند زمان ژست دهی او را بپیچد و حالت دهد , اما اگر بنا به شرایط و دلایلی عکاسی از نوزادتان در این مدت ممکن نبود در صورتی که نوزادتان خواب عمیق داشت می توانید تا ۲ ماهگی برای عکاسی نوزادی به آتلیه بنسای مراجعه کنید همچنین به والدین عزیز توصیه میشود برای خواب راحت تر نوزاد با مشورت پزشک از قطره ی استامینوفن استفاده کنند.

عکاسی از نوزاد تا حداقل۳ ماهگی انجام میشود و بعد از آن تا ۶ الی ۷ ماهگی عکاسی دیگری معمولا انجام نمیشود و پس از ۶ ماهگی برای عکاسی به آتلیه کودک منتقل شده و انجام میشود.

میتوان گفت که بهترین سنین برای عکاسی از نوزاد دارای ۳ مرحله میباشد:

  • شش الی بیست روزگی و در شرایط خاص تا حداکثر سه ماهگی
  • شش الی هفت ماهگی که نوزاد میتواند به روی شکم بخوابد و بنشیند
  • ده الی دوازده ماهگی که کودک با کمک میتواند بایستد

بهترین ساعت برای عکاسی از نوزاد ظهر ساعت ۱۲ تا ۱۵ می باشد چون نوزاد حدود ۱۵ ساعت در روز را می خوابد و این بهترین زمان برای شروع عکاسی می باشد.

عکاسی از نوزاد عموما با چشم بسته و زمانی که نوزاد خواب است صورت میگیرد و لازم است قبل از انجام عکاسی نوزاد سیر و جای او حتما خشک و تمیز باشد و در صورت امکان حمام شده باشد تا خواب بهتر و عمیق تری داشته باشد.

همانطور که می دانید عکاسی از نوزاد سخت ترین نوع عکاسی کودک ولی در عین حال لذت بخش ترینه آنهاست چون از اولین حضور نوزاد ثبت خاطره می شود و این برای والدین بسیار پر اهمیت است که نتیجه خوبی دریافت کنند. برای عکاسی از نوزاد راه های مختلف وجود دارد اما مهمترین نکته در عکاسی از نوزاد این است که نوزادان ظرافت خاصی دارند که کار کردن و عکاسی ازآنها نیاز به توانایی و دقت بسیار بالایی دارد و چون نوزادان استخوان های نرم و بسیار شکننده ای دارند به این دلیل در آغوش گرفتن و ژست دادن به آنان نیاز به حواس جمع و دقت فراوان دارد.در زمان عکاسی اگر نوزاد نیاز به جا به جایی داشته باشد ترجیحا به مادر نوزاد سپرده میشود و فقط زمانی که نیاز به پیچیدن برای ژست های مختلف باشد به عکاس سپرده میشود.

استفاده از وسایل تمیز و ایمن در هنگام عکاسی از نوزاد بسیار مورد اهمیت است چون نوزادان دارای پوست لطیف و حساسی هستند و باید از البسه و الیاف پاکیزه و مناسب استفاده کرد.

استودیو بنسای دارای بافت و لباس های نوزادی با تنوع بسیار زیادی است و همواره از پاکیزگی آنها اطمینان حاصل میکند اما والدین نیز می توانند با سلیقه خود لباس و یا وسیله ای را برای نوزاد خود به همراه بیاورند و از آن در تزیینات عکس فرزند خود استفاده کنند همین باعث ایجاد تفاوت میان عکسشان با بقیه عکس ها خواهد شد.

عکاسی نوزاد بهترین نوع عکاسی است که شما در آن می توانید تفاوت میان یک عکاس حرفه ای و آماتور را تشخیص دهید.

 امروزه بسیاری از والدین تصور میکنند که بدلیل با کیفیت شدن دوربین موبایل ها می توانند عکس های عالی و حرفه ای از فرزندان خود بگیرند اما اگر شما عکس های خود را با عکس های آتلیه مقایسه کنید متوجه تفاوت ها خواهید شد

عکاسی از کودک به خصوص عکاسی از نوزاد یک تخصص است که نیاز به مهارت بسیار دارد و هزینه آن نسبت به عکاسی کودک بیشتر است.

در عکاسی نوزاد نوزاد فاکتور های مهمی وجود دارد که اولین آن ژست دهی به نوزاد در سلامت کامل است , دادن حالت های مختلف و پیچش نوزاد نباید به گونه ای باشد که سلامت نوزاد را به خطر بیاندازد پس شما والدین عزیز باید آگاه باشید که عکاس نوزادتان تجربه کافی داشته باشد و در واقع آماتور نباشد.

به همین دلیل است که آتلیه بنسای دارای پیج ها مختلف و سایت جهت مشاهده نمونه کارهای نوزادی و تسریع روند تصمیم گیری و انتخاب شما والدین عزیز است.

همانگونه که در مطالب قبل هم گفته شد فاکتور دوم بهداشت و پاکیزگی در عکاسی نوزاد است.

در یک استودیو حرفه ای و با سابقه نظافت به طور منظم باید انجام شود و لوازمی که برای پوشش و یا دکور نوزادان استفاده می شود به طور منظم باید شستشو داده شوند تا از نوزادان برای عکاسی در یک محیط آرام و تمیز قرار گیرند.

آتلیه بنسای دارای استودیو مجزا و کاملا پاکیزه جهت عکاسی و ارائه خدمات به شما والدین عزیز است و شما میتوانید با خیال راحت نوزادان خود را به ما بسپارید.

سومین فاکتور تجهیزات و دکور است که شما باید خیلی دقت داشته باشید.برای انتخاب آتلیه مناسب باید نمونه کارهای چندین آتلیه را بررسی کرده و با نظر خود آنها را دسته بندی کنید و سپس آتلیه های را که بیشترین امتیاز را از دیدگاه شما گرفته اند را انتخاب و با دقت تمام فاکتور ها را در آنها بررسی کنید.

درست است که داشتن تجهیزات و دکور دلیل بر خوب بودن یک آتلیه نمی باشد اما همانطور که گفته شد به عنوان یکی از فاکتور ها در نظر گرفته میشود

یک آتلیه با سابقه دارای دکورهای متعدد و متنوع است که همین امر باعث گرفتن عکس های بسیار متنوع از نوزادان شما میشود.

هرچند که در برخی موارد و ژست ها عکاس با استفاده از یه کلاه , تخت , بافت و یا پارچه ساده میتواند عکس های خارق العاده ای از نوزاد شما تهیه کند که همه بستگی به حرفه ای بودن عکاس نوزاد دارد.

با بررسی و قرار دادن این فاکتورها در کنار هم شما موفق به انتخاب یک آتلیه کاملا مناسب جهت عکاسی از نوزاد خود میباشید.

شما میتوانید با مراجعه به پیج های اینستاگرام و یا سایت آتلیه بنسای نمونه کارها را مشاهده کرده و با مراجعه به آتلیه از دارا بودن این فاکتور ها درآتلیه بنسای اطمینان حاصل فرمایید.

افزودن دیدگاه جدید