آتلیه کودک در شرق تهران

آتلیه کودک در شرق تهران

آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای
آتلیه کودک در شرق تهران آتلیه بن سای

عکاسی کودک به عکاسی در زمانی گفته میشود که کودک در بازه سنی۵ ماه تا۷سال قرار دارد که ۵ ماهگی شروع توانایی در نوزاد است.

توانایی هایی همچون نشستن با کمک, ایستادن با تکیه بر وسایل اطراف,اولین دندان و یا واکنش نشان دادن کودک به محیط پیرامونش که باعث ایجاد عکس های بسیار زیبا و به یاد ماندنی از کودک شما میشود.

بهترین زمان برای عکاسی از کودکتان ۶ ماهگی است که کودک میتواند با کمک شما بنشیند , ۹ ماهگی است که کودک شروع به چهاردست و پا رفتن میکند و ۱۲ ماهگی است که کودک توانایی راه رفتن و ایستادن دارد.

عکاسی از کودک, عکاسی از تمام اولین های زندگی کودک مانند اولین سینه خیز, اولین چهار دست وپا رفتن , اولین دندان , اولین خنده و... است.

آتلیه بنسای دارای استودیو مجزا و کاملا مجهز جهت عکاسی از کودکان شما در این بازه سنی می باشد و دارای نیروهای متخصص و آموزش دیده می باشد که با توجه به سابقه کاری و افتخارات بدست آمده در این زمینه جزو آتلیه های بسیار معتبر در شرق تهران و از شناخته ترین آتلیه های کودک و نوزادی در ایران است.

در اینجا ما میخواهیم برای شما برخی از ترفند های عکاسی از کودک و فاکتورهای انتخاب یک آتلیه عکاسی کودک خوب را برای شما شرح دهیم.

فاکتور اول نحوه ارتباط و برخورد عکاس با کودک است

باید بدانید که عکاسی کودک وابسته به سن کودک است هر چه سن کودک کمتر باشد عکاسی از او دشوارتر می شود اما یک عکاس حرفه ای میتواند به خوبی شرایط را مدیریت کند و با استفاده از موقعیت هایی که در استودیو ایجاد میکند عکس های فوق العاده ای از کودک شما بگیرد.

عکاس مورد نظر که برای عکاسی از کودک شما انتخاب شده است باید بتواند با کودک شما ارتباط برقرار کند و بتواند او را هنگام عکاسی سرگرم کند تا کودک خسته نشود همچنین برای عکاسی از کودکان با سن کمتر باید صبر و حوصله زیادی داشته باشد و با آرامش سعی در همراه کردن کودک با خود داشته باشد تا خروجی نهایی عکس مناسبی باشد.

فاکتور دوم خلاقیت و تنوع دکورآتلیه مورد نظر است

همانطور که میدانید تنوع دکور و تجهیزات آتلیه باعث میشود که عکس های کودک شما کاملا متفاوت با کودکان دیگر شود و این مورد سبب پیشرفت و موفقیت بیشتر آتلیه و رضایت شما می شود اما فقط تنوع دکور کافی نیست خلاقیت و داشتن ایده های جدید در استفاده از دکورهای قدیمی یا جدید موجب پیشی گرفتن و محبوبیت بیشتر آتلیه خواهد شد اما دقت داشته باشید که فضای استودیو کودک باید برای کودک شما ایمن باشد و لوازم مورد استفاده در دکور هیچ گونه خطری برای کودک نداشته باشد.

فاکتور سوم تحویل کار و کیفیت آنهاست

ادیت و آماده کردن عکس ها یک پروسه ۳۰ تا ۵۰ روزه است که پس از انتخاب عکس توسط شما والدین گرامی این مرحله آغاز میشود.

همچنین باید دقت داشته باشید که آتلیه مورد نظر عکس شما بر روی بهترین کاغذ موجود چاپ بزند شاید قیمت بیشتری داشته باشد اما کیفیت نهایی بسیار متفاوت خواهد بود.

فاکتور بعدی داشتن تم های مختلف و مناسبتی

یک آتلیه موفق آتلیه ای است که انواع تم های تولد , یلدا , کریسمس , دندان ,نوروز و...را داشته باشد زیرا والدین تقاضای زیادی برای داشتن عکس از کودکان خود دراین قالب ها را دارند همین باعث موفقیت بیشتر آتلیه می شود.

فاکتوری که بسیار مهم است وضعیت نظافت و پاکیزگی محیط آتلیه است

کار با کودکان بدلیل حساس بود این موجودات ظریف نیازمند محیط کاملا پاکیزه و دور از از میکروب است تا سلامتی کودک به خطر نیافتد.شما والدین عزیز حتما باید هنگام انتخاب آتلیه به این مورد توجه داشته باشید.

آخرین مورد که نیاز است به آن توجه کنید این است که آتلیه کودک مورد نظر به محل زندگیتان نزدیک باشد اینگونه رفت و آمد برای شما بسیار راحت تر خواهد بود.

اکنون می خواهیم در مورد وسایلی که شما والدین عزیز نیاز است تا به همراه داشته باشید نکات کوتاهی بگوییم

سعی کنید حداکثر ۱۰ دست لباس همراه خود بیاورید که دارای رنگبندی مختلف و شاد باشد و در انواع مختلف رسمی ,راحت و اسپورت باشد سپس آنها را به ترتیب از مورد علاقه ترین لباس تا کم ترین اولویت بندی کنید تا هنگام عکاسی ازکودک اگر وقت کافی نبود شما با لباسی که بیشترین علاقه را به آن داشتید عکس داشته باشید.

لازم است که تا ۳ مدل کفش و کتونی برای کودک خود همراه داشته باشید و میتوانید از صندل و یا دمپایی نیز برای تم های مختلف استفاده کنید.

اسباب بازی یا عروسک مورد علاقه فرزنداتان را به همراه داشته باشید که با کمک آن اگر کودک ناآرامی کرد کودک را سرگرم کنید و حتی میتوانید در عکس کودکتان از آن استفاده کنید.

برای کودک دخترمیتوانید هدبند , تل , گل سر و...و برای کودک پسر می توانید از کلاه , عینک و یا توپ مورد علاقه اشان برای استفاده در دکور و عکس کمک بگیرید.

میتوانید لباس هایی هماهنگ با لباس های کودک خود انتخاب کنید و از آن برای گرفتن عکس خانوادگی استفاده کنید تا عکس های زیباتری داشته باشید.

حتما شیر و غذا برای زمانی که کودک گرسنه میشود و همچنین شانه و دستمال مرطوب جهت مرتب کردن کودک همراه داشته باشید.

قبل از عکاسی می توانید درباره کودکتان و عادت های او به عکاس توضیحات کوتاهی ارائه دهید تا هنگام شروع کار کودکتان با عکاس صمیمی تر شود و عکاسی راحتی را تجربه کنید.

حتما برای انتخاب نهایی آتلیه مورد نظرتان به آنجا بروید محیط رابررسی کنید و با عکاسان آشنا شوید و نمونه کارهایشان را ببینید تا بتوانید نسبت به عملکرد آتلیه مطمئن شوید همچنین میتوانید به سایت یا وبلاگ آتلیه مورد نظر مراجعه کرده و در آنجا در مورد تمامی نکات اطلاعات مورد نظرتان را بدت آورید و کارهایشان را مشاهده کنید و پس از آن میتوانید با آتلیه تماس گرفته و سوالات دیگری که هنوز برایتان رفع نشده را از آنها دریافت کنید.

افزودن دیدگاه جدید